Elmondtuk nekünk

remisova.png „Rozvoj digitálnych zručností považujem za nedeliteľnú súčasť moderného vzdelávania. Ich dôležitosť a význam nám v uplynulom roku naplno ukázala pandémia. Zlepšovať svoje digitálne schopnosti museli žiaci, študenti, ale aj mnohí z nás dospelých. Aby bola digitálna transformácia, ktorá čaká našu spoločnosť spravodlivá, prístup k nej musia mať všetky skupiny obyvateľstva bez rozdielu veku, sociálneho postavenia alebo miesta bydliska,“ povedala vicepremiérka Veronika Remišová a dodala: „V rámci nášho ministerstva investícií a informatizácie sme za rok naštartovali viaceré zmeny, ktoré úspešnej digitálnej transformácií výrazne pomôžu. K nim patrí napríklad implementácia Národného broadbandového plánu či stratégia na zlepšenie postavenia Slovenska v indexe DESI. Do reformného Plánu obnovy naše ministerstvo prispelo komponentom Digitálne Slovensko v hodnote 580 miliónov € a priestor na rozvoj digitalizácie vytvára tiež nové eurofondové programové obdobie. V ňom sa chceme zamerať na investície do inovácií, ktoré majú potenciál stať sa hnacím motorom rozvoja regiónov a ľuďom prinesú lepšie platené pracovné miesta.“

filipova.png „Moderný a inovatívny prístup k spôsobu výučby vo všetkých oblastiach považujem za kľúčový, v oblasti IT vzdelávania obzvlášť. Práve preto som nesmierne rada, že v tento jubilejný 10. ročník testovania IT zručností na Slovensku ho prvýkrát predstavujeme aj v maďarskom jazyku. Sama som si test v maďarskom jazyku vyskúšala a musím konštatovať, že je skutočne rôznorodo tematicky zameraný, otvárajúci nové nepoznané oblasti a zároveň požadujúci vysokú dávku kreativity,“ ocenila novú možnosť štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Monika Filipová.

miko.png „Pandémia nákazy COVID-19 už vyše roka preveruje digitálne zručnosti nás všetkých. V nových podmienkach ,lockdownov´ vedeli lepšie zdolávať všetky prekážky hlavne tí, ktorí sa vedeli prispôsobiť novej situácii aj vďaka lepším e-zručnostiam. IT Fitness Test je v dnešnej dobe skvelým nástrojom pre všetkých Slovenky a Slovákov na overenie si svojich digitálnych zručností, ktoré si môžu porovnať aj s európskym priemerom. Podľa najnovšieho indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) chýbajú štyrom z desiatich dospelých v EÚ základné digitálne zručnosti. Verím, že práve všetci zapojení do tohtoročného jubilejného ročníka IT Fitness testu ukážu, že ich vedomosti vo všetkých testovaných oblastiach sa neustále zlepšujú. Teší ma tiež, že na ďalšie zlepšovanie digitálnych zručností obyvateľov Slovenska prispejú v blízkej budúcnosti aj európske investície z plánu obnovy Slovenska, kde sú nemalé finančné prostriedky určené nielen na digitalizáciu, ale aj zlepšenie vzdelávania v tejto oblasti. Držím všetkým záujemcom o IT Fitness test palce a želám im, aby sa naďalej vo svojich digitálnych zručnostiach zdokonaľovali,” povedal pri príležitosti štartu 10. ročníka IT Fitness Testu vedúci Zastúpenia Európskej komisie Ladislav Miko.

lelovsky.png „Minuloročné testovanie bolo poznačené pandémiou a keďže žiaci a študenti absolvovali test pravdepodobne skôr doma ako v škole, na test používali digitálne technológie, ktoré používajú počas online vyučovania. Uplynulý rok bol nielen pre nich, ale aj pre učiteľky a učiteľov veľkou príležitosťou na to, aby sa zlepšili v používaní digitálnych komunikačných nástrojov. Napriek mnohým obmedzeniam počas pandémie si myslím, že ich táto situácia presvedčila o nutnosti bližšie sa zoznámiť s modernými technológiami, bez ktorých sa v živote ďaleko nedostanú. Tento rok sme pripravili viacero prevratných noviniek, vylepšili sme web a aj testovacie rozhranie. Tou najväčšou novinkou je doplnenie maďarského jazyka pre obe verzie testu. Pevne verím, že vďaka tomu sa do testovania zapojí rekordný počet respondentov. Zároveň chcem poďakovať všetkým partnerom, autorom a kolegyniam a kolegom, ktorí sa na príprave a preklade IT Fitness Testu 2021 podieľali,“ dodal prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska a predseda predsedníctva Digitálnej koalície Mário Lelovský.

havrilova.png „Zvyšovanie digitálnych zručností je v digitálnej transformácii najefektívnejšia cesta, ako inovovať potenciál ľudí pre budúci trh práce, vychovávať talenty a zachovávať pracovné miesta. Práve správne nastavený proces digitálneho vzdelávania dokáže posunúť človeka na kvalitatívne vyššiu úroveň pracovnej pozície a prinášať firmám vyššiu pridanú hodnotu. IT fitness Test považujem za dôležitý moment na ceste nadobúdania nových zručností pre digitálnu éru. Poznanie úrovne svojich zručností a ich následné zlepšovanie umožní ľuďom, aby nestratili výhodu pripravených na zmeny v digitálnom svete,” uviedla Marcela Havrilová, riaditeľka pre oblasť školstva spoločnosti Microsoft Česká republika a Slovensko.