Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017


Rok 2015

Rok 2014

Vyhodnotenie testovania IT FITNESS TEST 2014

Tlačové správy - mediálne ohlasy

Rok 2013

 1. Digitálny líder: IT Fitness Test 2013 pod záštitou Digitálneho lídra
 2. TV noviny: Ako ste na tom s počítačovými znalosťami?
 3. Teraz.sk: Začal sa tretí ročník IT Fitness Test zameraný na IT znalosti Slovákov
 4. Zive.sk: Celonárodný IT Fitness test štartuje dnes
 5. HN style: Laik či expert? Zistite ako ste na tom v IT technológiách
 6. Teraz.sk: V najbližších rokoch budú Európe chýbať stovky tisíc IT odborníkov
 7. Profesia.pravda.sk: Európe budú chýbať informatici, Slovensko hľadá talenty
 8. Svet IT: Sieťové talenty zápolili na Networking Academy Games
 9. Inet.sk: Sieťové talenty zápolili na Networking Academy Games

Rok 2012

 1. Nový čas: Ste počítačový laik, alebo macher?
 2. Pravda.sk - Slováci si opäť môžu overiť IT znalosti v celonárodnom teste
 3. Zive.sk - Spustili celonárodný test IT zručností Slovákov
 4. Zive.sk - Popustite uzdu svojej fantázii v projekte "Nadšenie" 
 5. eTrend.sk - Zisťuje sa IT kvocient obyvateľov Slovenska
 6. pcnews.sk - Aký je IT kvocient obyvateľov Slovenska?
 7. Itnews.sk - Európsky týždeň e-Skills 2012 - IKT zručnosti pre vyššiu zamestnanosť
 8. pcspace.sk - Aký je IT kvocient obyvateľov Slovenska?
 9. Itnews.sk - Európsky týždeň e-Skills 2012
 10. Zive.sk - Európsky týždeň e-Skills 2012
 11. Slovak Spectator -  Testing IT Skills
 12. SIIT Webnoviny - Zistite si svoj IT kvocient
 13. SME - Verejnosť si môže otestovať IT zručnosti
 14. eTrend - Otestujme svoje IT zručnosti

TV Spravodajstvo:

 1. TV JOJ - Správy o 12tej - 45.minúta
 2. TV Joj - Hlavné správy 8.minúta 
 3. STV1 - Hlavné správy - Práca s počítačom Slovákom veľa nehovorí
 4. TV Markíza - Hlavné správy

Rádio:

 1. 1. Fun Radio - Ako ste na tom vy a vaše IT zručnosti?